Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
  •    Σύντομο Ιστορικό

-1999: Ίδρυση ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
-2003: Μετατροπή επιχείρησης από ατομική «ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» σε

Ομόρρυθμη με επωνυμία «ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
-2010: Μετατροπή της επιχείρησης από «ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σε

«AKTINAPLAN ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΠΕ»